KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Branżowy Punkt Kontaktowy

Branżowy Punkt KontaktowyAktualnościLiteraturaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoKrajowy Punkt KontaktowyRegionalny Punk KontaktowyKontakt

HORIZON 2020
PROGRAM RAMOWY NA LATA:
2014-2020

 

            Horizon 2020 to mechanizm Unii Europejskiej, finansujący działania wspierające idee Innowacyjnej Unii w Europie 2020, inicjatywa ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy w świecie. Jest to program siedmioletni, na lata 2014-2020 o budżecie wynoszącym 80 bilionów Euro. W zakresie swoich badań i innowacji ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.
Horizon 2020 zapowiada wprowadzenie znacznych uproszczeń proceduralnych, poprzez ujednolicony zbiór przepisów. Program łączy w sobie dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacyjności finansowanych w ramach Programów Ramowych ds. Badań i Rozwoju technologicznego i odnosi się do Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz do Europejskiego Instytutu ds. Innowacji i Technologii (EIT).

Proponowane wsparcie dla badań i innowacji w ramach programu HORIZON 2020:
- Wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej w zakresie nauki, szacowany budżet w wysokości 24 598 milionów Euro. Będzie to impuls do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy w Europie, oraz zwiększenia o 77% dofinansowania Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).
- Wzmocnienie przemysłowego lidera w dziedzinie innowacji, budżet w wysokości 17 938 milionów Euro. Dotyczy to dużych inwestycji dla kluczowych technologii z większościowym dostępem do kapitału oraz wspierających MŚP.
- Przewiduje się przeznaczyć 31 748 milionów Euro na pomoc w rozwiązywaniu problemów wspólnych dla wszystkich Europejczyków takich jak: zmiany klimatu, zrównoważony rozwój transportu i mobilności, popularyzacja zagadnień związanych z energii odnawialnej, zapewnienie bezpiecznej żywności oraz podjecie tematyki związanej ze starzeniem się społeczeństw.

Program Horizon 2020 ma za zadanie stawić czoła współczesnym wyzwaniom wypełniając luki pomiędzy środowiskiem nauki a rynkiem zbytu, poprzez wspomaganie rozwoju technologicznego współczesnych przedsiębiorstw ukierunkowane na otrzymanie realnych produktów o realnym potencjale komercyjnym.
To rynkowe podejście obejmuje stworzenie idei partnerstwa pomiędzy sektorem prywatnym a państwami członkowskimi w celu podjęcia wspólnych przedsięwzięć.
Ramowy Program Horyzont 2020 będzie przekazywał kolejne środki dla dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 2014 roku. Środki te będą miały na celu usunięcie barier, utrudniających stworzenie jednolitego rynku wiedzy, nauki oraz innowacji.

 Prezentacja multimedialna: Watch the presentation on Horizon 2020.

2009-2014 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45    Redaktor    Polityka cookies